Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

logo-exhibitor

Opis
Instruktor SITS – zawsze właściwą drogą !

Jesteśmy nauczycielami i naszym zadaniem jest stworzenie takich warunków, w których nasi uczniowie będą się uczyli bezpiecznie, w najbardziej dopasowany do każdego z nich sposób, w optymalnym tempie i co nie mniej ważne – z największym możliwym fun-em!

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu jest podmiotem odpowiedzialnym za szkolenie kadr instruktorskich na terenie Polski. W zamierzeniu członków założycieli, Stowarzyszenie ma być silną organizacją skupiającą całe polskie środowisko instruktorów i trenerów snowboardu. Stawiamy sobie za cel kształcenie dydaktyków najwyższej klasy, oferując im pełen dostęp do najnowszych materiałów szkoleniowych, dbając jednocześnie o interesy członków na wszystkich polach związanych z pracą instruktorską i trenerską. Staramy się na bieżąco ustanawiać i rozwijać standardy szkolenia snowboardowego oraz przyczyniać się do wzrostu poziomu polskiego snowboardingu a także bezpieczeństwa na stokach. Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu jest podmiotem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 Nr 79, poz. 855). Osobowość prawną uzyskało z dniem 22.12.2008 r., kiedy zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy KRS. Stowarzyszenie legitymuje się numerami: KRS 0000320087 i NIP 899-267-28-75.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego STOISKA jak również do bliższego zapoznania się z naszą witryną.

SITS Team

Wersja Angielska
SITS instructor – always the right way!

We are teachers and our task is to create such conditions in which our students will learn safely, in the most suitable way for each of them, at an optimal pace and, last but not least – with the greatest possible fun!

About the association

The Association of Snowboard Instructors and Trainers is the entity responsible for training instructor staff in Poland. As intended by the founding members, the Association is to be a strong organization bringing together the entire Polish environment of snowboard instructors and trainers. We aim to educate top-class didactics, offering them full access to the latest training materials, while ensuring the interests of members in all fields related to instructor and trainer work. We strive to constantly set and develop snowboard training standards and contribute to the increase in the level of Polish snowboarding as well as safety on the slopes.
The Association of Snowboard Instructors and Trainers is an entity operating on the basis of the Act of 7 April 1989 Law on Associations (Journal of Laws of 2001 No. 79, item 855). It acquired legal personality on December 22, 2008, when it was entered into the Register of Associations of the National Court Register kept by the District Court for Wrocław Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Division of the National Court Register. The association has the following numbers: KRS 0000320087 and NIP 899-267-28-75.

We invite you to visit our STAND as well as to take a closer look at our website.

SITS Team